Het Recht Ondermijnd: De Psychiatrie Besmet het Rechtssysteem

Dit rapport gaat over een gedetailleerd onderzoek naar de aanval die in de afgelopen zestig jaar heeft plaatsgehad op ons rechtssysteem - en niet alleen door criminelen. Er leeft een verborgen invloed in onze rechtbanken, één die luidkeels uiting geeft aan zijn deskundigheid en bereidwilligheid om te helpen, maar die in werkelijkheid onze diepst gekoesterde waarden heeft verraden wat heeft geleid tot een stijgende gevangenispopulatie en navenant stijgende kosten. Die invloed bestaat uit de psychiatrie en de psychologie.

Thomas Szasz, emeritus professor in de psychiatrie aan de State University van New York, Syracuse, stelt dat momenteel “het verschijnsel dat psychiaters mensen onderzoeken om te bepalen of een iemand toerekeningsvatbaar is of niet, normaal is geworden in onze samenleving.” Op hetzelfde moment erkent hij dat: “De psychiatrie de meest destructieve kracht is die onze samenleving de afgelopen 60 jaar heeft beïnvloed”.

Schokkend? Zonder enige twijfel. Maar ook goed beredeneerd en met veel inzicht. Dr. Szasz is een internationaal vermaard schrijver van meer dan 30 boeken. Hij heeft zowel de ervaring als de positie om vast te stellen dat de psychiatrische beroepsgroep, langzaam maar zeker, de fundering van onze cultuur heeft ondermijnd – individuele verantwoordelijkheid, normen voor prestaties, onderwijs en het rechtssysteem. Het eindresultaat is, zoals hij zegt “…psychiaters grotendeels verantwoordelijk zijn voor het creëren van de problemen, die ze ogenschijnlijk zo vlijtig proberen op te lossen”.

In de VS is sinds 1965 het percentage geweldsmisdrijven dat is gepleegd door mensen onder de 18 jaar gestegen met 147%. Het aantal overtredingen gerelateerd aan drugsmisbruik steeg met 597%. Het percentage geweldsmisdrijven in de Europa, Australië en Canada heeft recentelijk het niveau van de V. S. bereikt en nu zelfs overtroffen. Sinds 1970 zijn de misdaadcijfers in Frankrijk gestegen met 97%, in Engeland met 147% en in Spanje met 410%. Sinds 1985 zijn geweldsmisdrijven in Engeland met 545% toegenomen. Zweden kent 20% meer geweldslachtoffers dan Amerika. Een studie in zeven Russische gevangenissen toonde aan dat 43% van de gedetineerden drugs injecteerden. Meer dan 13% hiervan begon hiermee in de gevangenis.

De hoop op werkelijke rehabilitatie van criminelen is al lang vervlogen. We bouwen meer gevangenissen en nemen strengere wetten aan in de overtuiging dat deze afschrikwekkend zullen werken. Ondertussen verliezen eerlijke mensen het vertrouwen in het rechtssysteem als zij zien dat zware criminelen hun straf ontlopen door het gebruik van bizarre en ondoorgrondelijke verdedigingstactieken.

In de jaren veertig openbaarden een groep vooraanstaande psychiaters hun intentie om het justitiële systeem te infiltreren om zodoende het "begrip van goed en kwaad opnieuw te definiëren tot het niet meer bestond”.

Het spreken van recht in een goed functionerend en eerlijk rechtssysteem onderscheidt verlichte democratieën van totalitaire staten. Burgers hebben het recht om op het systeem te vertrouwen voor hun vrijheid en veiligheid.

Wanneer we terugkijken zien we dat de uitspraak van psychiater Karl Menninger profetische waarde krijgt. Hij stelde dat een uitspraak van een hoger beroep in Washington D.C. in 1954, revolutionairder was dan de uitspraak van de Hoge Raad om een einde te maken aan Apartheid. Hij verwees naar de gerechtelijke uitspraak waarin beslist werd dat een geestelijk gestoord persoon niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden.

Deze uitspraak had een onmiddellijke stijging van het aantal psychiatrische getuigenissen in de Amerikaanse rechtbanken tot gevolg, een ontwikkeling die zich snel verspreidde over de wereld. Deze ontwikkeling leidde ertoe dat er vanaf dat moment over de hele wereld vele rechtspersonen, criminologen en beleidsexperts hun hoofd breken om een juiste aanpak te vinden. Uiteindelijk bestaat dit “revolutionaire effect” er dus uit dat het publieke vertrouwen in het vermogen van het rechtssysteem om snel en rechtvaardig recht te spreken enorm is aangetast.

Menninger had reden om tevreden te zijn. De uitspraak van de rechtbank kwam tien jaar nadat de toonaangevende psychiaters van dat moment, waar Menninger bij hoorde, het plan hadden opgevat om het rechtssysteem te infiltreren als onderdeel van hun strategische plan voor wereldwijde psychiatrische macht. G. Brock Chisholm, die met John Rawlings Rees medeoprichter was van de World Federation for Mental Health (WFMH), vertelde zijn collega’s destijds botweg: “Als de mensheid bevrijd moet worden van de kreupel makende last van goed en kwaad, zijn het de psychiaters die hier als eerste verantwoordelijkheid voor nemen.”

Reagerend op de verklaring van Chisholm vergeleek Samuel Hamilton, adviseur op het gebied van de volksgezondheid en de nieuw gekozen voorzitter van de American Psychiatric Association (APA), hem met een “oude profeet”, die het “Nieuwe Jeruzalem” aankondigde waar we allen in zouden leven.

Rees was uitgesproken bot toen hij het volgende stelde: “Het openbare leven, de politiek en het bedrijfsleven moeten allemaal onder invloed van de psychiatrie komen. Als we de professionele en sociale activiteiten van andere mensen willen beheersen moeten we naar mijn idee de totalitaire regimes imiteren en een soort van vijfde colonne organiseren!Laten we daarom allemaal , in het geheim, lid worden van ‘deze vijfde colonne’. Rees meende dat het juridische systeem en de geneeskunde de moeilijkste gebieden waren om “aan te vallen”.

En aanvallen deden ze, met het gevolg dat op dit moment door hun invloed het systeem faalt. Nu is het aan vele plichtsgetrouwe, hardwerkende en in toenemende mate ontmoedigde mensen, om dit onder ogen te zien en om het systeem te verlossen van deze destructieve indringers.

In deze brochure hopen we u te kunnen helpen begrijpen hoe het zover is gekomen. We zullen u laten zien hoe de psychiatrie en de psychologie ons rechtssysteem zijn binnengedrongen, welk effect dit heeft gehad en hoe haar ideologie en acties hebben bijgedragen aan het falen van de reclassering en de stijgende criminaliteit.

Tenslotte stellen we voor om deze trend terug te draaien. Wij vertrouwen erop dat deze informatie de integere mens zal helpen om het huidige systeem, dat voor haar burgers zo tekortschiet, te corrigeren. De nette, productieve mens, het merendeel van ons, verdient niets minder.

Hoogachtend


Jan Eastgate
Presidente, Citizens Commission on Human Rights Internationaal

DOWNLOADEN